เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

บริษัท เอนด ออฟ ลิมิต จํากัด กอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง ความตองการระบบ ecommerce ที่มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับแตงไดตาม requirement และเปน framework ที่มีความนิยมระดับ worldwide ทีมงานของเราจึงเลือกใช Magento framework เปน framework หลักของบริษัท

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

บริษัทของเรา มีการเริ่มใช Magento มาตั้งแตป 2016 ถึง ปจจุบัน เปนระยะเวลา 7 ป โดยมีการพัฒนา Extension เปน ของตัวเอง พรอมทั้งปรับแกตาม requirement ตามความ หลากหลายทางธุรกิจ

ดวยประสบการณ และความเชื่อที่วา framework สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการทางธุรกิจ ทําให บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาทั้งระดับ SME ไปจนถึง ระดับบริษัทมหาชน

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Deeply Commited

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Nuttasant Damrongsakdi
(Oak)

co-founder & Developer

Paramee Chaimongkol
(Fai)

co-founder & CRM Manager

Julia Castillo

Client service